Google+
Grey-arrow-up
Deze wordt aangemaakt bij uw eerste bestelling!
Blijf ingelogd
inloggen
Inloggen Arrow-down
Print-logo

Privacy statement

123broodje.nl gaat zeer zorgvuldig om met haar klant informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@123broodje.nl.

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Behandeling persoonsgegevens
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. 123broodje.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de broodjeszaak waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.

Relatie tot broodjeszaken en overige derden
Als u bij 123broodje.nl bestelt geven we uw bestelling door aan de broodjeszaak van uw keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden bezorgd zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. 123broodje.nl is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van een bezorgrestaurant met het restaurant in kwestie gesloten. 123broodje.nl is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van de broodjeszaak. De verantwoordelijkheid van 123broodje.nl beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan het restaurant.

Online betalingen
Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via123broodje.nl aan de aangesloten broodjeszaak overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de broodjeszaak (niet volledig) tot levering is overgegaan. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij 123broodje.nl. U kunt zich hiervoor wenden tot info@123broodje.nl.

Klachtenafhandeling
123broodje.nl is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de broodjeszaken. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen de broodjeszaken en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op info@123broodje.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Cookies
123broodje.nl gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Cookies worden gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw broodmandje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van 123broodje.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is enkel een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel 123broodje.nl er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. 123broodje.nl noch de broodjeszaak waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@123broodje.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 123broodje.nl enig onderdeel van 123broodje.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@123broodje.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Aansprakelijkheid
123broodje.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. 123broodje.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten. 123broodje.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

© 2012 - 123broodje.nl - Alle rechten voorbehouden

Content_achtergrond_onderkant